Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#418

Hicret edenler, günahlarını terk edenlerdir.

Hz. Ömer r.a.

 

#506

Abdullah bin Ömer, zamanının âlimlerine hitaben buyururdu ki: “Sizler, cidden ilmin kıymetini azalttınız, şanını küçülttünüz! Eğer Hz. Ömer (r.a) sağ olsaydı da, benim gibisinin sizlere hadis naklettiğini görseydi, herhalde beni ve sizleri kamçısı ile döverdi!”

Süleyman bin Mihran buyurdu ki: “Ben, yirmi senedir dikkat ederim, ilminde ihlâs sahibi bir âlime rastlamadım. Şimdi ilim, sadece dünyalık kazanmak için bir sanat olmuştur.”

Ebû  Hâzim buyurdu ki: “Zamanımızdaki alimler ameli bırakıp sadece söz ile iktifa ettiler. Önceki âlimler amelde bulunurlar, fakat söze iltifat etmezlerdi. Onları takip edenler hem amel ettiler hem de söze iltifat ettiler. Bunlardan sonrakiler ise, sadece söze iltifat edip ameli terk ettiler.

 

 

 

 

                                                                            

#624

Hz. Ebu Bekir r.a. vefatına yakın bir zamanda Hz. Ömer r.a.’a şu tavsiyelerde bulunmuştur: “ Hak ağırdır, uygulaması zordur ama sonu hoştur. Batıl ise hafiftir, kolaydır ama sonu kötüdür. Şüphesiz Allah’ın emirleri zamanında ve hakkıyla yapılmalıdır. Sen insanların hepsine adaletle davransan, sadece birine zulmetsen neticede bu zulüm sana dönüp gelir. Vasiyetime uyarsan sana ölümden daha sevimli bir şey olmaz. Zaten ölüm mutlaka sana gelecek. Eğer vasiyetimi zayi edersen, yerine getirmezsen, bu sefer ölüm sana zor gelir. Fakat istesen de ölümün gelmesine engel olamazsın.”

#625

Hz. Ömer r.a. şöyle buyurmuştur: “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Amelleriniz mizanda tartılmadan önce siz onları vicdanınızda tartınız. Allah’a arz olacağınız büyük hesap günü için kendinizi salih amellerinizle süsleyiniz.  “Hepiniz Allah’a arz olunursunuz. Sizin bir şeyiniz gizli kalmaz.” Ayetini unutmayınız. Şüphesiz kendilerini dünyada muhasebe edenler için ahiret hesabı kolay olacaktır. Dünyada ölçülü yaşayan ve vazifelerini yerine getirenlerin mizandaki sevapları ağır olacaktır. Sadece gerçeğin konulacağı bir mizanın ağır gelmesi kesindir.”

#646

Hz. Ömer (r.a.) bir kişinin evine uğradı. Biri şu ayeti okuyordu: “Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir; ona engel olacak bir şey yoktur” ( Tur 52/7–8 )

Hz. Ömer (r.a.) bu ayetleri işitince bayılarak bineğinden düştü. Kaldırıp evine götürdüler. Bu halin acısından dolayı uzun bir süre hasta kaldı. O kadar ki, insanlar ziyaretine bile gelmişti.

#674

İnsanlar, babalarından çok annelerine benzerler.

Hz. Ömer (r.a)

#690

Nasihat etmeyen ve nasihat edenleri sevmeyen kavimde hâyır yoktur.

Hz. Ömer (r.a)

#715

“Herkesin rızkıyla arasında bir perde vardır. Tutumlu olursa rızkı bereketlenir. Savurgan olursa perdeyi yırtar rızkı bereketsiz olur.”

Hz. Ömer (r.a)

 

 

#739

Töhmet yerlerinde bulunan bir kimse, aleyhinde ki dedikodulardan dolayı başkalarını değil, kendini levmetmelidir.

Hz. Ömer r.a.

 

Töhmetten sakınmayan kimse, kendisi hakkında kötü zanna düşenleri kınamasın.

Vehb bin Münebbih 

#767

Tövbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur.

Hz. Ömer (r.a.)

#871

Nankörlük kadar nimetin elden çıkmasına sebep olan başka bir şey yoktur ve şükür, halin değişmemesinin garantisi, nimetin artmasının sebebidir.

Hz. Ömer (r.a.) 

#946

İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

Hz. Ömer (r.a)

#951

İnsanları düzeltebilmemiz için önce kendimizi düzeltmemiz gerekir.

Hz. Ömer (r.a)

#963

Emevî halifesi Abdülmelik kendisinden şikâyetçi olan halka şöyle demiştir: “Siz, Ebubekir (r.a.) ve Ömer (r.a.) gibi olmamızı istiyorsunuz. Biraz insaflı olun!.. Onların benzeri bir daha gelmez. Hz. Aişe diyor ki: “ Ömer (r.a.) denince adalet, adalet denince Allah (c.c.) hatırlanır. Allah (c.c) hatırlanınca da rahmet iner.”

Yine Hz. Aişe demiştir: Meclislerinizi Ömer’i(r.a.) zikr ederek süsleyiniz. Dert ve merakınız varsa Ömer’i (r.a.)hatırlayınız. Şeytan Ömer’in (r.a.) adını duyunca kaçar.”

 

#983

Sadık arkadaşlar edin, gölgelerinde yaşarsın. Çünkü sadık dostlar huzurlu anlarda süs, sıkıntılı demlerde silahtır.

Hz. Ömer r.a.

#984

Sırrını gizleyen muradına erer.

Hz. Ömer (r.a)

#992

Günah işlemek istersen sonunu düşün.

Hz. Ömer (r.a)

#995

Seni ölüme de götürse doğruluktan sakın ayrılma.

Hz. Ömer (r.a)

 

#1027

Şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol!

Hz. Ömer (r.a)

#1060

 

Suriye'ye gelen Hz. Ömer, burada veba salgını olduğunu öğrenince geri dönmek istedi. 
Geri dönme kararı aldığı için Hz. Ebu Ubeyde Hz. Ömer'e itiraz etti ve: 
"Allah'ın takdirinden mi kaçıyorsun?" diye sordu. 
Bu soruya Hz. Ömer'in cevabı şu oldu: 
"Keşke bunu senden başka biri söyleseydi. Evet, ben Allah'ın bir takdirinden diğer takdirine kaçıyorum." 

#1246

Hazret-i Ömer, hilafeti zamanında Hımıs ileri gelenlerine bir mektup yazıp, çevredeki fakirlerin kendisine bildirilmesini isteyerek yardım edeceğini bildirdi. Hımıslılar Şam ve civarında bulunan fakirlerin bir listesini Halife Hazret-i Ömer'e arz ettiler. Hazret-i Ömer gelen listeyi açıp baktığında listenin başında kadı olarak tayin ettiği Sa'd bin Amir'in ismini görüp listeyi getirenlere hâkiminin mali durumunu sordu. Onlar; “Hâkimimiz hakikaten gayet fakirdir. Elinde avucunda olanı fakir fukaraya dağıtıyor, rüşvet olacağı korkusundan, bizim de en küçük bir hediyemizi bile kabul etmiyor” dediler. 
Hazret-i Ömer sordu: 
Allah'tan bu kadar korkan hâkiminizin hoşunuza gitmeyen tarafları da var mı?
Evet diyerek kusurlarını şöyle sıraladılar: 
1- Vazifesine sabah namazından sonra başlaması gerekirken kuşluk vakti başlıyor. 
2- Evine çekilir aramıza girmez. 
3- Haftada bir gün, evinden dışarı bile çıkmaz. Kapısı arkasından kilitlidir.
Hazret-i Ömer, onlara bir kısım erzak ve giyecek vererek gönderdi. Hâkim Sa'd bin Amir'i de bunların sebebini öğrenmek üzere huzuruna davet etti. 
Hâkim, Hazret-i Ömer'in huzuruna gelince durumu anlattı:
Birinci kusurum; ailem hasta olduğundan evin bütün işlerini bizzat kendim görüyorum ve bu sebepten vazifemin başına ancak kuşluk vakti gelebiliyorum.
İkincisi ise; akşam olunca gün boyu yaptığım işlerin muhasebesini yapıyor acaba yaptığım işlerde bir kusurum var mı diye onu tetkik ediyorum. 
Üçüncüsü; sırtımdakinden başka giyecek elbisem yoktur. Haftada bir gün giydiğim çamaşırlarımı yıkıyor temizlik işleri ile meşgul oluyorum. Hatta evimde bile üzerime alacak bir elbisem olmadığından yıkadığım çamaşırlarım kuruyuncaya kadar hiçbir kimseyi görüşmeye bile kabul edemiyorum. 
Sa'd bin Amir'in bu izahatı karşısında Hazret-i Ömer çok memnun oldu ve ondan sonra Sad'ı hatırladıkça; “Ah Sa'd ah, Allah korkusu seni ne kadar yüceltmiş” der, onunla iftihar ederdi.

#1333

Hz. Ömer (r.a) zamanında İran’ın fethine katılan Selman-ı Farisi, daha sonra Medayin şehrine vali olarak atanır. Fakat makam ve mevki onda hiçbir şeyi değiştirmez. Bir seferinde Şam’dan gelen birisi üstündeki eski yeleği görünce onu işçi zanneder ve yanındaki incir çuvalını taşımasını ister. Hiç ses etmeyip hemen çuvalı sırtlanır ve götürmeye başlar. Bunu görenler “Sen ne yapıyorsun, o bizim valimiz!” deyince, adam çuvalı almaya çalışır ama Selman-ı Farisi çuvalı gideceği yere kadar götürür.

#1338

Yalan söyleyip yüceleceğime doğruyu söyleyip alçalmayı tercih ederim.

Hz. Ömer r.a.

#1385

Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.

Hz. Ömer (r.a)

#1389

Namazı terk etmek, kâfirlere benzemektir.

Hz. Ömer (r.a.)

#1390

Namaz kılmayan Müslüman değildir.

Hz. Ömer (r.a.)

 

Namaz, iman ile küfür arasında bir perde, mü’min ile kafiri birbirinden ayıran alamet-i farika’dır.

#1407

İyilerle dost ol, kötülerden emin olursun.

Hz. Ömer (r.a.)

#1408

Üç şey kardeşlik sevgisini safileştirir. Selam vermek, mecliste yer vermek, sevdiği isim ile onu çağırmak.

Hz. Ömer (r.a.)

#1410

Şiddet göstermeden güçlü kuvvetli, zayıflık belirtmeden, yumuşak ol.

Hz. Ömer (r.a.)

#1417

Eğer inandığınız gibi yaşamıyorsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız!

Hz. Ömer r.a

#1589

Hz. Ömer r.a. şöyle der:

“Bu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ile âlim fakat kalbi ile cahil (gafil) olan kimselerdir.”

#1596

Hz. Ömer r.a. Medine’de boşta gezen bir gruba:

Siz necisiniz, diye sorduğunda onlar:

Biz mütevekkil kimseleriz, diye karşılık verdiler.

Bunun üzerine Hz. Ömer r.a. dedi ki:

Hayır, siz mütevekkil değil, müteekkil (yiyici) kimselersiniz! Tohumunu tarlaya atıp daha sonra Allah’a itimat eden kimseye mütevekkil denir.

 

#1611

Tasavvuf yolunun büyükleri de sahabiye hürmet gösterilmesine büyük önem vermişlerdir. Osmanlı’nın son asrında yaşamış olan Nakşibendîliğin, Halidi koluna mensup Terzi Baba Hazretleri’nin Dört Halife hakkındaki şu tavsiyeleri oldukça önemlidir.

“Ebu Bekir r.a. ilk olarak halife oldu. Böylece vazife ona intikal etti. Peygamberlerden sonra en faziletli insandır o. Sahabilerin de en faziletlisi odur. Allah Resulü s.a.v. ona “Sıddîk” demiştir. O daima O’nun sözünü tastik etmiştir. Hazreti Ebu Bekir r.a. doğruluğun, sadakatin şehri olmuştu. Hakk’ın lütfuna mazhar olmuştu. Hak yol üzereydi daima, Allah Rasulunün de mağara arkadaşıydı. Malını mülkünü hak yolunda infak etti, kendisine bir şey koymadı. Yüce Mevla da onu Kur-an’da övdü.

Ondan sonra Hazreti Ömer r.a. adaletle halifelik yaptı. Alemi adaletle doldurdu, devrinde adaletin kapısı oldu. Allah Rasulu, Hazreti Ömer’e, Hakk’ı batıldan ayırdığı için “Faruk” demişti.

Üçüncü halife Hz. Osman r.a. oldu. İnsanlar ve cinler hayâ ederdi ondan. Onun zamanında Kur’an tertip edildi, toplandı. Mana âleminde bakıp, edeple Kur-an’ı sıraladı. Allah Rasulu s.a.v. ona iki kızını verdi, ona iki kez inayet kıldı, yardım etti. Bu yüzden onun lakabı “İki Nur Sahibi”dir. Takvası ile hayâ kapısı.

Onun ardından Hz. Ali r.a. halife oldu. O Allah’ın arslanıdır. Yüce Mevla ona çok ihsanlarda bulunmuştur. Onun eliyle yardım göndermiş herkese. Allah Rasulu ona kızı Fatıma’yı verdi. Yine ona ilmin usulünü öğretti. Oda ilmin kapısı oldu, bölümlerini açıkladı. Bu dört halifeye hürmet ve saygı göstermek gerekir. Her birini mertebesine göre bilmemiz gerekir. Onlar hakikat sırlarının hazinesidir. Nice incelikler onlarda zuhur etmiştir. Onlar Peygamberimizin dostları, doğrulayıcılarıdır.

Onlara hürmet göster ve sakın onların hakkına girme! Allah âşıklarına dil uzatma, onlarda bir kusur arama!

Sahabe-i Kiram Efendilerimiz, Fahr-i Kâinat Efendimizin dostlarıdır, arkadaşlarıdır. Onlar da Allah Rasulu s.a.v.’in yadigârıdır. Şüphesiz bu inceliği bilmemiz, şuurlu davranmamıza vesile olacaktır.

Rabbimizin Tevfik ve inayetiyle…

#1615

Hz. Hasan r.a. anlatıyor:

Bir defasında Hz. Ömer r.a.; “Ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz inecektir. Onu defedecek hiçbir şey de yoktur” ( Tur, 7–8 ) mealindeki ayetleri okuyup korkusundan öyle bir iç çekti ki, bu iç çekişi yüzünden yirmi gün hasta yattı.

#1779

Hz. Ebu Bekir, vefat edeceği zaman, kendisinden sonra halifelik vazifesini yüklenecek olana verilmek üzere vasiyet ettiği bir testi bıraktı. Hz. Ömer halife olunca testiyi ona verdiler. Halife testiyi kırdırttı. İçinden küçük küçük paracıklar ve bir mektup çıktı.

Mektupta şunlar yazıyordu;

“Bu paralar, bana verilen maaştan arta kalanlardır. Ben Medine’nin en fakirini kendime ölçü kabul etmiştim. (ona göre yaşadım) Artan miktarı bu testiye koydum. Bunlar hazinenin malıdır.”

Hz. Ömer mektubu okuyunca ağlamaya başladı. Hem ağlıyor, hem de şöyle diyordu:

“Kendinden sonrakilere çok ağır bir yük bıraktın Ya Ebu Bekir!”

#1808

Sıhhat sağlıklı olanların başına konmuş bir taçtır. Onu yalnız, hastaların gözleri görür.

Hz. Ömer r.a.

#1988

Oburluktan sakının, zira çok yemek hayatta hamallık, öldükten sonra da pis kokudur.

Hz. Ömer r.a.

#2011

Bir adamın sorusundan onun aklının derecesi anlaşılır.

Hz. Ömer r.a.

#2017

Şu ümmet için en korktuğum şey, dili ve sözleri ile âlim, kalbi ile cahil olan kimselerdir.

Hz. Ömer r.a.

 Etiketler