Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#60

Cennet ucuz değil, cehennemde lüzumsuz değil.

#71

Ömür, su gibi akar gider. Ta ki son menzile (cennet veya cehenneme) varana dek.

#78

Nefsine uyan kimse, cennetten vazgeçip cehennemi tercih etmiş demektir.

#119

Cennetliklerin cennete, cehennemliklerin de cehenneme girmeleri, kendi amelleri sebebiyledir. Fakat onların orada ebedi kalmaları, niyetleri yüzündendir.

Hasan-ı Basri

#135

Filozof öyle bir pilottur ki, cennete götürmek isterken cehenneme sürükler.

#276

Sonsuz olan cennet, dünyada yapılan birkaç günlük amelin değil, halis niyetlerin karşılığıdır.”

#373

Allah, Kur’an-ı Kerim’de; mü’minlerin canları ve malları karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın aldığını ifade etmektedir.

#535

Dünyada ki 70–80 yıllık bir hayat cennetteki sonsuz hayatla kıyaslandığında bir hiç hükmündedir.

 

#583

Dünya hayatında, onca lüzumsuz şeyin peşinden sürüklenmenin bedeli herhalde ölünce cennet olmayacaktır.

#592

Ölüm, bu alem-i fâniden âlem-i bâkîye gitmektir. Ölüm, ehl-i hidayet ve ehl-i Kur’ân için, öteki âleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir. Hem hakîkî vatanlarına (cennete) girmeye vâsıtadır.

#628

Dünya ahiretin tarlasıdır. Bu tarlanın mahsulleri, öte âlemde, cennet ya da cehennem olarak tezahür edecektir.

#677

Hatem-i Esam diyor ki: “ Bulunduğun mevkiinin şerefine güvenme. Cennetten daha şerefli bir makam olmasın. Hz. Âdem’in başına gelenler ortada.

İbadet çokluğuna aldanma. İblisin başına gelenler belli.

İlmin çokluğuna bel bağlama. Bel’am isminde bir rahip vardı, İsmi Azam’ı bilirdi. Akıbetini düşün onun.”

Demek ki, kalpler ancak Allah ile yakın olmalı, başka şeyler güvenmeye değmiyor.

#679

Misafire ikram edin. Komşuya iyi davranın. Hastaları ziyaret edin. Cenazeleri teşyi edin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun! Dünya yüz çevirdi, veda etmek üzere. Ahiretin ise gölgesi düştü; karşıdan göründü. Bugün hazırlanma günüdür; yarın müsabaka var. Kazanan cennete, kaybeden cehenneme girecek!

Hz. Ali (r.a)

#775

İbrahim bin Edhem Hazretleri’ne sormuşlar:
“Ettiğimiz duâlar neden kabul olunmuyor?”
Hazret buyurmuş ki:
“Hakk’ı bilirsiniz, buyruğunu tutmazsınız! Peygamber’i bilirsiniz, sünnetlerini yerine getirmezsiniz! Kur’ân okursunuz, fakat onunla amel etmezsiniz! Hak Teâlâ’nın nîmetlerini yersiniz, şükrünü edâ etmezsiniz! Cenneti bilirsiniz, onu kazanmak için gayret etmezsiniz! Cehennemi bilirsiniz, endişe duymazsınız! Ölüm vardır dersiniz, hazırlanmazsınız! Atanız-ananız ve ölülerinizi kendi ellerinizle kabre koyarsınız, lâkin ibret almazsınız. Böyle olunca bu kadar gaflette olan bir kimsenin duâsı nasıl müstecâb ola!”
 

#829

 

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a)’den rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu:
Cennet ile cehennem münakaşa ettiler.
Cehennem:
“Bende zorbalar ve kibirliler var,” dedi.
Cennet:
“Bende yalnız zayıflar ve yoksullar var,” dedi.
Bunun üzerine Allah-ü Teâlâ onların çekişmesini şöyle halletti:
“Ey cennet! Sen benim rahmetimsin, dilediğime seninle merhamet ederim. Ey cehennem! Sen de benim azâbımsın. Dilediğime seninle azâb ederim. Ben her ikinizi de dolduracağım.”

#884

Ehl-i sünnet ve’l-cemaat çizgisinden ayrılmak cennete götüren yolu terk edip, cehenneme yönelmektir.

#892

Hayat, rövanşı olmayan tek devrelik bir müsabakadır. Bu müsabakayı kazananlar cennete kaybedenler ise cehenneme girecektir.

#1031

Âdem (a.s) cennette yasak ağaçtan yedikten sonra, def’i hacet ihtiyacı hissetti. İhtiyacını giderecek yer bulamadı. Allah-ü Teâlâ buyurdu ki: “Ya Âdem burada def-i hacet yapılmaz. Onun yeri dünyadır.”

Bu hadise dünyanın ne olduğunu göstermektedir.

#1039

Sahabe’den Ebu’d-Derdâ r.a. bir gece namaz kıldıktan sonra ağlayarak “Ya Rabbi! Yaratılışımı güzel kıldın. Ahlâkımı da güzelleştir” diye dua etti ve bu hal sabaha kadar böyle sürdü. Sabah olunca hanımı Ümmü’d-Derdâ r.anh'a niçin sabaha kadar böyle dua ettiğini sordu. Ebu’d-Derdâ r.a. şöyle dedi:

- Ümmü’d Derdâ! Bir müslüman kul sürekli ahlâkını güzelleştirmeye devam eder de sonunda güzel ahlâkı onu cennete sokar. Ahlâkını sürekli kötüleştirirse, sonunda kötü ahlâkı onu cehenneme sokar.

#1090

Bir talebe, hikmet sahibi bir zât ile sohbet ederken:
Cennet'te küçük bir yerim olsa bana yeter deyince, o zât şu cevabı verdi:
Âhiret için ettiğin kanaati, keşke dünya için de etseydin.

#1114

Bayezid-i Bistami bir defasında şöyle anlattı: Bizim ruhumuzu, semalara götürdüler. Cennet'i, Cehennem'i gösterdiler. Hiçbir şeye bakmadım. Hep Allah-ü Teâlâ’yı düşünüyordum. Nice makamlardan geçirdiler. Nihayet ezeliyyet ağacını gördüm. Sonra; "Yâ Rabbî! Sana gelebilmem için beni benliğimden kurtar." diye yalvardım. Bana bildirildi ki:"Ey Bâyezîd! Benliğinden kurtulup bana yaklaşman, Sevgili Peygamberime tâbi olmana bağlıdır. O'nun ayağının tozunu, gözüne sürme yap. O'nun bildirdiği hükümlere uymaya devam et. (Tasavvuf ehli arasında bu menkıbeye Bâyezîd'in miracı denir.)

#1144

Bayezid-i Bistami, yanında bulunanlara; "Allah-ü Teâlâ, kendilerinden râzı olduğu kimseleri Cennet'ine koyuyor değil mi?" diye sordu. Onlar; "Evet efendim, öyledir." diye cevap verdiler. Bunun üzerine; "Bir kimse, Allah-ü Teâlâ’nın rızâsına kavuştuktan sonra, bir anlık duyduğu zevk ve saâdet, Cennet'teki bin köşkten daha fazladır." buyurdular.

#1144

Bayezid-i Bistami, yanında bulunanlara; "Allah-ü Teâlâ, kendilerinden râzı olduğu kimseleri Cennet'ine koyuyor değil mi?" diye sordu. Onlar; "Evet efendim, öyledir." diye cevap verdiler. Bunun üzerine; "Bir kimse, Allah-ü Teâlâ’nın rızâsına kavuştuktan sonra, bir anlık duyduğu zevk ve saâdet, Cennet'teki bin köşkten daha fazladır." buyurdular.

#1232

Hayat-ül hayvan kitabında bildiriliyor ki: 
Süleyman aleyhisselam bütün hayvanlarla konuşurdu. Bu onun mucizelerinden biriydi. Gökte tahtı ile gezerdi. Bir gün baykuş, Süleyman aleyhisselama selam verdi. Süleyman aleyhisselam selamını alıp ona sordu ki:
Niçin buğday yemezsin?
Âdem aleyhisselam onun yüzünden Cennetten çıktığı için.
Niçin su içmezsin?
Nuh aleyhisselamın kavmi suda boğulduğu için.
Niçin hep harabelerde bulunursun?
Harabeler Allah-ü Teâlâ’nın mirasıdır.
Niçin evlerde ötersin?
İnsanları ikaz için. Önlerinde şiddetli tehlikeler varken nasıl gafletle uyurlar. Böylesine yazıklar olsun!
Gündüzleri niçin çıkmazsın?
İnsanlar bana zarar verebilirler.
Öterken ne dersin?
Tespih okur ve "Ey gafiller, çıkacağınız uzun sefer için azık hazırlayın!" derim.
Süleyman aleyhisselam baykuştan daha nasihatçi kuş olmadığını söyledi.

#1303

Günlerin en şereflisi, Müslümanların haftalık bayramı olan Cuma günüdür. Müslümanların namaz için bir araya gelip cemaat dayanışmasını sürdürdüğü bu günün fazileti ayet ve hadislerle sabittir. Peygamberimiz (s.a.v);

“ Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür.” buyurmuş. Hz Âdem (a.s)’ın yaratılması, cennete girmesi, yeryüzüne indirilmesi, tövbesinin kabul edilmesi gibi olayların cuma günü vuku bulduğunu haber vermiştir.

Yine hadislere göre melekler Cuma gününe “yevm’ül-mezid”, yani “amellerin sevaplarının sair günlere göre artırıldığı gün” demektedir. Müminler cennette Cemalullah’ı bir Cuma günü müşahede edeceklerdir.

#1478

Dünya, âşıklarına mihnet yeridir. Lezzetlerine aldanmayanlara, nimet yeridir. İbadet edenlere kazanç yeridir. İbret alanlara hikmet yeridir. Onu tanıyanlara selamet yeridir. Ana rahmine nispetle, cennet gibidir. Ahirete nispetle çöplük gibidir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.leri

#1524

Amelsiz cennet hayali kurmak, en büyük akılsızlıktır.

#1542

Cennet biletinin ücreti salih amellerle ödenir.

#1583

Ya Allah’a itaat edeceksin ya da nefsine, gideceğin yer cennet veya cehennem bu işin ortası yok.

#1667

Anne babalar olarak ileride üzülmek istemiyorsak çocuklarımıza dünya hayatının son durak olmadığını, gerçek mutluluğun cennette yaşanacağını öğretmek zorundayız.

#1763

Hz. Adem cennetten gelirken oradan yalnız bir şey çıkarabildi. O da aşk. Cennet yadigârı olan aşkı, bunun için lekelememek, hakkını vermek, ona hürmet etmek hepimizin borcudur.

Salâhaddin Eyyubî

#1791

Ağaç istiyorsan tohum ekmelisin. Cenneti istiyorsan ibâbet etmelisin.

#1812

Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur.

Said-i Nursi 

#1861

Bediüzzaman Said Nursi “Besmelenin sırlarını” açıklarken, birinci sır’da, gözlerden kaçan çok, önemli bir inceliğe dikkat çeker. O da Besmele’de yer alan, Allah, Rahman ve Rahim isimlerinin hem manaları, hem de diziliş sıralarıyla ortaya koydukları ince ve derin sır.

Allah ismi, bütün ilahi isimleri ve sıfatları içine almaktadır. Rahman, “Bütün canlılara merhamet ederek onların rızıklarını veren ve her türlü ihtiyaçlarını gören, “manasına gelir. Rahim ise, “Allah’ın, mü’minleri lütfuyla cennete, kâfirleri adliyle cehenneme koymasını” ifade eder.

#1929

Cennetin yolu, anne-babanın rızâsından geçer. Cenâb-ı Hak cenneti sâliha annelerin ayakları altına sermiş, babayı da cennetin orta kapısı kılmıştır. Artık dileyen onları memnun etsin, dileyen de kırıp incitsin!Etiketler